תוכנית מס' זמ/223

תוכנית זמ/ 223

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מס' זמ/223
מספר: זמ/ 223
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי מגורים על ידי הגדלת שטח דירות קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה

תיאור המיקום:
מזכרת בתיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3898חלק13, 16-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/1988תאריך פרסום: 18/04/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3553. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות20/09/1984תאריך פרסום: 20/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3098. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית19/09/1984