תוכנית מפורטת גוש 2603 חלקה 10

תוכנית 8/ 02/ 101/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מפורטת גוש 2603 חלקה 10
מספר: 8/ 02/ 101/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח המסומן בתכנית מצב מוצע 10א "מאיזור חקלאי" לשטח מיועד להקמת "תחנת דלק ושרותי דרך".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2603חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/03/1975תאריך פרסום: 02/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2093. עמוד: 1223. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1974
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה10/09/1973
קבלת תכנית10/07/1973