תוכנית מפורטת מושב כחל

תוכנית ג/ 4292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מפורטת מושב כחל
מספר: ג/ 4292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח הפתוח מושב כחל קביעת אזורים
לשימושים שונים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכחל

תיאור המיקום:
ישוב: כחל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13588חלק
13591חלק
13592חלק
13593חלק
13595חלק
15539חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. עמוד: 2610. שנה עברית: התשמד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/1983
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/1983
פרסום להפקדה ברשומות16/09/1982תאריך פרסום: 16/09/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2849. עמוד: 3006. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה11/01/1982
קבלת תכנית05/07/1981