תוכנית מפורטת- מושב באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מפורטת- מושב באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים
ג. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק
319כל הגוש
320חלק
321חלק
322חלק
323חלק
324חלק
325חלק
326כל הגוש
328חלק
335חלק
337חלק
351חלק
445חלק
446חלק
1034כל הגוש
1040כל הגוש
1041חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1971תאריך פרסום: 15/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1738. עמוד: 2193. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/1971
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1970תאריך פרסום: 28/05/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1629. עמוד: 2129. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1970
קבלת תכנית25/03/1970