תוכנית מקומית מפורטת - עמיעד

תוכנית ג/ 17862

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מקומית מפורטת - עמיעד
מספר: ג/ 17862
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח המגורים ומבני ציבור ב " מחנה ההיסטורי"

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת שטחי המגורים הקיימים עפ"י מתחמי תכנון.
2. הסדרת השטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים לציבור.
3. הסדרת מערכת דרכים, שבילים וחניות.
4. קביעת ופירוט התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
5. קביעת זכויות/ מגבלות והוראות למתן היתרי בניה, והנחיות לעיצוב אדריכלי.
6. שינוי תכניות מאושרות ג/ 1757, ג/ 333, ותכניות מופקדות ג/ 7848, ג/ 1632.
7. אישור הולנת"ע (10.11.09)-קו בניין 25 מ' מציר דרך 90 עבור שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך מוצעת לצורך הרחבת דרכים 1,2 פנימיות.
8. אישור הולנת"ע (10/11/09)-הוספת קבוצת שימוש 17 (מגורים) בשטח חלקאי בהתאם לסעיף 1.6.8 להוראות תמא/ 13.
9. הוראות ולנת"ע(10/11/09) לעניין שלביות בתכנית, בהתאם להתקדמות התכניתץ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןעמיעדעמיעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13925חלק1
13926חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11059תכנית מפורטת עמיעדשינוי
תוכניתג/ 7848שנוי יעוד למבני משק, עמיעדשינוי
תוכניתג/ 1757קבוץ עמיעדכפיפות
תוכניתג/ 11156דרך מס' 90 - צומת עמיעדכפיפות
תוכניתג/ 333עמיעדשינוי
תוכניתג/ 1632מתאר גליל עליוןשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 3/ 11/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4696. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3600. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית20/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/12/2008
קבלת תכנית01/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה