תוכנית מש/ מק/ 146/ 1

תוכנית מש/ מק/ 146/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מש/ מק/ 146/ 1
מספר: מש/ מק/ 146/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת כביש מס' 6 דרומה, הרחבת כביש מס' 7 צפונה, חלוקה מחדש של מגרשי מגורים א1 ו-א2 והגדלת מספר יחידות דיור בהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
18811חלק1, 8-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1999תאריך פרסום: 09/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4831. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. שנה עברית: התשנט .