תוכנית מש/ מק/ 146/ 2

תוכנית מש/ מק/ 146/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מש/ מק/ 146/ 2
מספר: מש/ מק/ 146/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת כבישים מס' 19,12,10 וחלוקה מחדש של מגרשי מגורים א1, א2, תוך שמירה על מספר יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק1, 3-4, 6-7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2001תאריך פרסום: 04/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5037. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2001תאריך פרסום: 28/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4966. שנה עברית: התשסא .