תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2

תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית מש/ מק/ 8384/ 2
מספר: מש/ מק/ 8384/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש לצורך עריכת שינוי גיאומטרי ובמקיום של מגרשי תעסוקה והשטח הציבורי הפתוח , ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע.
שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי התעסוקה והשטח הציבורי הפתוח, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע.
- שינוי גובה בנין מס' 1 בלבד כמסומן בנספח הבינוי מ- 10 מטר ל- 13 מטר.
- שינוי קווי הבניין שאושרו במסגרת תכנית מש/ מק/ 8384/ 1, כמסומן בנספח הבינוי המנחה המווה חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18810חלק28, 33, 38
18811חלק6-7, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ מק/ 8384/ 1להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדדשינוי
תוכניתג/ 8384גני תעשיה, לבוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4694. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001030/08/2010