תוכנית מתאר הררית - יחד

תוכנית ג/ 17838

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר הררית - יחד
מספר: ג/ 17838
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רה תכנון לצורך יצירת מסגרת אחידה ליישובים הקהילתיים.
התאמת התכנית בשטחי קיבוץ יחד למתכונת החדשה במסגרת הישוב הקהילתי.
עידכון פרישת המגרשים שטרם שווקו בהררית.
ביטול כביש הגישה לישוב עפ"י תכנית ג/ במ/ 29 והחזרת תוואי כביש הגישה המקורי כפי שהיה על פי תכנית ג/ 4851.
יצירת אזורים למבני ציבור ולספורט ולמיזמים תיירותיים במרכז הישוב.
הסדרת דרך נופית מצפון לישוב שתשולב כחלק מדרך הביטחון.
הוספת שטחים לאזור המפותח של הישוב.
ביטול אזור המלונאות שמדרום להררית.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע .
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה לכל ייעוד קרקע:
קביעת צפיפות.
קביעת מרווחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הרחבת/ התווית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהררית
צפוןלב הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19350חלק2
19352חלק18, 2717, 28, 32-33, 38, 40
19354חלק56, 65, 114
19355חלק43
19421חלק93
19883חלק3-672
19884כל הגוש
19885כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 29הררית - יחדשינוי
תוכניתג/ 11308בריכת ההרית - שינוי לג / במ / 29, מתאר 1כפיפות
תוכניתג/ 4851ישוב קהילתי הרריתשינוי
תוכניתגנ/ 15324תחנה לשאיבת מים, הרריתשינוי
תוכניתמש/ מק/ 29/ 1איחוד וחלוקה , הרריתשינוי
תוכניתמש/ מק/ 29/ 5שינוי קו בנין, מגרש 105 , הרריתכפיפות
תוכניתמש/ מק/ 29/ 6שינו קו בנין, מגרש 97, הרריתכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6052. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2012
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5111. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית15/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/12/2008
קבלת תכנית27/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה