תוכנית מתאר יפיע

תוכנית ג/ 16465

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר יפיע
מספר: ג/ 16465
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מסגרת תכנונית כוללת למועצה המקומית יפיע, כמענה על הצרכים הנובעים מגידול האוכלוסיה לכדי 30,000 תושבים ומעלה.
ב. יצירת מערכת תפקודית המשלבת את המרקם הבנוי הקיים עם התוספות המוצעת לפיתוח לכדי מערך עירוני אחד.
ג. פיתוח שטחים בבעלות מדינה ("נציב עליון") ושטחים בבעלות פרטית במערכת אחת תוך שימוש במנגנון איחוד וחלוקה.
ד. קביעת הוראות פיתוח ובינוי למתחמי פיתוח מוגדרים ברמה המאפשרת הוצאות היתרי בניה לאחר עמידה בהנחיות בתנאי התוכנית.
ה. קביעת שטחים למוסדות ציבור ושצ"פים ,כמענה לחוסר הקיים ולצרכים העתידים של הישוב.
ו. התוית מערכת דרכים מודרנית בחלקים החדשים, המקושרת למערכת הדרכים הקיימת המווסתת ומפחיתה את לחצי התנועה הקימים.
ז. התייחסות להיבטי איכות הסביבה, הטבע והנוף.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ואחרת ליעודי מגורים , מבני ציבור , שטחים פתוחים,תעסוקה, דרכים ועוד.
ב. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח , על מנת לאפשר הוצאות היתרי בניה לפי סעיף 145 ז' לחוק.
ג. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ד. קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
ה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת הנחיות ומגבלות סביבתיות.
ז. קביעת שלביות פיתוח.
ח. קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16871חלק1
16872חלק1-2, 7
16873חלק26, 34-36, 40, 46-47, 50, 52, 55
16874חלק3, 15, 17-18, 224, 11-14, 16, 21, 23
16875חלק17-199, 15-16, 20, 44
16876חלק1-2, 4-6, 8, 183, 7, 9, 11-14, 16-17, 19
16881חלק18, 23, 56-574-6, 9-11, 22, 25, 54-55, 59
16882חלק2-7, 23-28, 31-40, 47, 52-56, 61, 641, 8, 20, 22, 29-30, 41-43, 48-49, 51, 57, 60, 63
16883חלק2, 5, 71, 3-4
16884חלק13, 17-19, 21-23, 25-26, 32-3411-12, 14-15, 24, 27, 31, 35
16885חלק2-3, 5-8, 16, 261, 4, 23, 27
16886חלק1, 3, 5
16887חלק1, 10-12
17197חלק2, 6-7, 9, 17
17451חלק7
17722חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיעכפיפות
תוכניתג/ 14494שכונת מגורים דרומית יפיעכפיפות
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5988. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/06/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות05/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4012. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית29/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2006
קבלת תכנית22/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה