תוכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים במושב בית העמק

תוכנית ג/ 18788

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים במושב בית העמק
מספר: ג/ 18788
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי סיווג של בית העמק מקיבוץ למושב עובדים והתאמת אזורי המגורים למבנה החדש.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע מחקלאי למגורים.
ב. הגדרת "נחלה" בגודל של כ- 1.5 דונם , סה"כ 120 נחלות.
ג. הגדרת מתחמי המגורים הקיימים כמתחמים משותפים המהוים " ראש נחלה".
ד. הגדרת איזור מגורים נוסף.
ה. ביטול אזור מגורים והסבתו לשטח חקלאי.
ו. קביעת התכליות המותרות ליעודי הקרקע.
ז. הגדרת זכויות והוראות בניה ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה.
ח. הסדרת מערכת תנועה באזור.
ט. קביעת הנחיות סביבתיות.
י. בקשה הקלה לקו בנין של כביש 70 בחלק הדרומי של בית העמק - 23 מ' לשטח ספורט ו- 66 מ' לאזור מסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמקבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק5, 17-19, 21-34, 3620, 37
18481חלק2013-16, 19, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/10/2010
קבלת תכנית17/03/2010