תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמק

תוכנית ג/ 16375

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר מקומית לקיבוץ בית העמק
מספר: ג/ 16375
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח המגורים של הישוב הקיים.
ב. העלאת רמת הרוחה בתחום המגורים הקיימים על ידי איחוד 2 יחידות מגורים קטנות ליחידה אחת.
ג. הסדרת יעודי הקרקע בהתאם לתכליות הקיימות והמתוכננות באזורי משק תעשיה ציבור וחינוך.
ד. קביעת מערכת הדרכים בישוב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית קיים, למגורים.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותורות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמקבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק5, 17, 19, 22-3418, 20-21, 36
18481חלק2013-16, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמקכפיפות
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרכפיפות
תוכניתג/ 13427הרחבת אזור מבני משק - לוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1197. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2008. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות09/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3160. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2006
קבלת תכנית23/05/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה