תוכנית מתאר משהד

תוכנית ג/ 1228

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית מתאר משהד
מספר: ג/ 1228
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק
17469חלק
17470חלק
17472כל הגוש
17518חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1982תאריך פרסום: 18/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2866. עמוד: 263. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית09/11/1981
פרסום להפקדה ברשומות16/04/1981תאריך פרסום: 16/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2704. עמוד: 1390. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1981תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1981.
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1975
קבלת תכנית10/05/1974