תוכנית נס/ 180

תוכנית נס/ 180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נס/ 180
מספר: נס/ 180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבצע הרחבה של השטחים המיועדים לבית עלמין.
2. לקבוע בתחומי בית העלמין חלוקה לאזורי משנה ועקרונות פיתוח ועיצוב.
3. לשנות יעוד קרקע חקלאית למטרת מגורים.
4. לקבוע בתחום התכנית אזורים ויעודים כמפורט להלן:
1. אזור מגורים.
2. שטחים לבנייני ציבור.
3. שטחים ציבוריים פתוחים.
4. אזור תעשיה מיוחדת.
5. לקבוע עקרונות לגודל השטחים המיועדים לכל אחת מן התכליות.
6. לקבוע רשת דרכים, שבילים וצירי תנועה להולכי רגל ולמסלולי נסיעה לאופניים.
7. ביצוע כל המטרות הנ"ל ע"י ביצוע אחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים.
8. המספר הכולל של יח"ד:
המספר הכולל של יחידות הדיור למגורים בתחום איזור זה הוא של 766 יח"ד
(צפיפות ממוצעת של כ: 5.1 יח"ד/דונם נטו- מספר יחידות הדיור מחולק בסה"כ
שטח למגורים ושפ"פ לחניה).
חלוקת יחידות הדיור באיזורי המשנה בתכנית היא כמפורט:
א. 222 יח"ד במגרשים בגדלים משתנים לבניה צמודת קרקע לקוטג'ים דו משפחתיים.
ב. 544 יח"ד בבניה מדורגת (דגמי גן-גג וכיו"ב) בת 3-4 קומות ובצפיפות בניה של
6-10 יח"ד נטו לבנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
מצפון: טירת השלום, מדרום: טירת שלום, ממזרח: רחובות, ממערב שכונה
מתוכננת נס/ 105/ א.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3752חלק1-2, 4, 9-17, 25-26
3753חלק58-59, 61, 99
3852חלק20-22, 24-26, 41-43, 4557
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/11/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/09/2001
קבלת תכנית01/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200300312/02/2003