תוכנית נת/ 307/ 28/ י/ 2

תוכנית נת/ 307/ 28/ י/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 307/ 28/ י/ 2
מספר: נת/ 307/ 28/ י/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת החלקות בהסכמת הבעלים
על כל שטח התכנית לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. הגדלת מס' יח"ד.
ד. שינוי וקביעת קווי בנין.
ז. הריסת מבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהעמק חפר

תיאור המיקום:
מסריק,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8274חלק625-626
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 307/ 28/ יפרדס הגדודשינוי
תוכניתנת/ 307/ 28/ גפרדס-הגדוד. נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7/ 97/ אעליות גג.שינוי
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 307/ 19/ בפרדס הגדודשינוי
תוכניתנת/ 307/ 28פרדס הגדודשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 14. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3693. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2001
קבלת תכנית21/11/2001