תוכנית נת/ 500/ 9

תוכנית נת/ 500/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 500/ 9
מספר: נת/ 500/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים י' לאזור מגורים מיוחד 4 קומות.
ב. תוספת בניה עפ"י מצב קיים.
ג. תוספת קומות מ- 2 ק' ע.ע. ל- 4 ק' ע.ע.
ד. הגדלת מס' יח"ד מ- 6 ל - 10.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהמינץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8233חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 217נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 739. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2003תאריך פרסום: 18/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5167. עמוד: 1869. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/09/2001
קבלת תכנית06/08/2001