תוכנית נת/ 700/ 19

תוכנית נת/ 700/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 700/ 19
מספר: נת/ 700/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה ,בתחום חלקות 75, 98, 99.
ב. קביעת אזור למסחר ומשרדים, לשצ"פ, ולשב"צ.
ג. קביעת זכויות בניה, ומס' קומות.
ד. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת תכסית מירבית.
ו. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ז. קביעת זיקת הנאה למעבר ציבורי בקולונדה בחזית רח' הרצל
ומתחת למבנה.
ח. קביעת קווי בנין.
ט. קביעת מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניההפורצים, הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8233חלק75, 98-99379, 389
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 217/ 1מערב רח' הרצל ממזרח לכיכר ציוןשינוי
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 217/ 2רמת אפריםשינוי
תוכניתנת/ 217נתניהשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 14. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2018. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/04/2001
קבלת תכנית28/03/2001