תוכנית נת/ 750/ 12

תוכנית נת/ 750/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית נת/ 750/ 12
מספר: נת/ 750/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד ממגורים ב' צפיפות בינונית קטע II
למגורים מיוחד.
ב. הקצאת שטח לשצ"פ וקביעת הוראות פיתוח.
ג. תוספת יח"ד מ- 45 יח"ד ל- 61 יח"ד.
ד. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ה. תוספת קומות מ- 4 ק' ע"ע וקומה חלקית בבנין
פינתי ל- 6 ק' ע"ע + גג.
ו. שינוי הוראות תכנית בינוי.
ז. קביעת קוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
גוש חדש 9901 חלקה ארעית 20.
רחובות: מירון, הגולן, הגלעדי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8006חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1488. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1290. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/08/2001
קבלת תכנית25/07/2001