תוכנית עח/ מק/ 151/ 9

תוכנית עח/ מק/ 151/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית עח/ מק/ 151/ 9
מספר: עח/ מק/ 151/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים נקודתיים בקו קידמי דרום - מזרחי מ- 5.00 מ' ל- 4.46 מ' - 40.,9 מ' ובקו בנין צדדי צפון מערבי מ- 3.00 מ' ל- 3.00 מ' - 2.93 מ' לפי המסומן בתשריט.
שינויי נקודתיים בקו בניין קידמי דרום - מזרחי מ- 5.00 מ' ל- 4.46 מ' 4.09 מ' בקו בנין צדדי צפון מערבי מ- 3.00 מ' ל- 3.00 מ' - 2.93 מ' לפי המסומן בתשריט.גוש 8728 חלקה ארעית 36.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
ישוב בת חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8425חלק5, 25
8728חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/2000תאריך פרסום: 20/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4903. שנה עברית: התשס .