תוכנית עח/ 1/ 22

תוכנית עח/ 1/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית עח/ 1/ 22
מספר: עח/ 1/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת חלקת מגורים חד משפחתית בשטח של 1035 מ"ר
לשני מגרשי מגורים חד משפחתיים של 535 מ"ר ו-500 מ"ר,
בהסכמת בעלי הקרקע, מ.מ.י. וע"י כך להגדיל את מס'
יח"ד בשטח התכנית מיחידה אחת לשתי יחידות.
ב. קביעת הוראות והגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופיתכוכב הים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 15חופיתשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1035. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3699. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2002
קבלת תכנית29/01/2002