תוכנית עח/ 3/ 14

תוכנית עח/ 3/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית עח/ 3/ 14
מספר: עח/ 3/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח שכונת "שושנת העמקים", הכוללת 160 יח"ד, ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור מקורים לאזור מגורים ב' ודרך.
ב. שינוי יעוד מאזור לבנינים ציבוריים, בתי נופש והבראה לאזור מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבני צבור.
ה. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.
ו. שינוי ייעוד משבילים להולכי רגל- לאזור מגורים ב' ואזור מבני ציבור.
ז. שינוי יעוד מדרך מגורים ב', אזור מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ח. הרחבת רח' אמנון ותמר מ- 8 מק ל- 10 מ' , ביטול רחבת סבוב, והמשך התוויתו עד לרח' הדקל ברוחב שבין 10 מ' ל- 14 מ'.
ט. שינוי קו בניין קדמי לרח' הדר מ- 10 מ' ל- 5 מ'.
י. איחוד וחלוקת חלקות בהסכמת בעלי הקרקע ובהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 .
יא. קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8322חלק148-150, 158-161, 171-190, 196-198, 215-217, 219-233
8324חלק20-24, 26-27, 83, 92-93, 114, 191, 264
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 3.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 3.שינוי
תוכניתעח/ 3/ 8.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/07/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית18/11/2008
החלטה בדיון בולחוף29/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/01/2002
קבלת תכנית22/03/2000