תוכנית עפ"י סעיף 178

תוכנית הר/ 1485/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית עפ"י סעיף 178
מספר: הר/ 1485/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תקופה בה מותר להמשיך ולהשתמש במקרקעין כשימוש חורג בהתאם להוראות סעיף 178 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהשד ח"ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6531חלק36, 98
6533חלק2-3, 153, 206, 253
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1485"מרכז העיר - שיקום רח' סוקולוב"שינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 821. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1030. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2002
קבלת תכנית21/03/2002