תוכנית ק/ מק/ 3274

תוכנית ק/ מק/ 3274

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית ק/ מק/ 3274
מספר: ק/ מק/ 3274
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8893חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ מק/ 1005/ אתכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/אשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2001תאריך פרסום: 23/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4980. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות27/07/2000תאריך פרסום: 27/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4905. שנה עברית: התשס .