תוכנית ק/ מק/ 3285

תוכנית ק/ מק/ 3285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית ק/ מק/ 3285
מספר: ק/ מק/ 3285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת קוי בנין ואחוזי בניה למבנים הקיימים בהתאם למצב הקיים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8887חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/01/2001תאריך פרסום: 18/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4953. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות31/05/2000תאריך פרסום: 31/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4887. שנה עברית: התשס .