תוכנית ק/ 3298

תוכנית ק/ 3298

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית ק/ 3298
מספר: ק/ 3298
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע מגרשי בניה למגורים
2. לקבוע שטחים ציבוריים פתוחים
3. לקבוע רשת דרכים
4. לקבוע תקנות בניה.
5. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7506חלק31, 35, 37
8895חלק1-2, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות14/03/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/09/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/07/2002
קבלת תכנית01/07/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות