תוכנית רצ/ 1/ 6/ ב/ 5

תוכנית רצ/ 1/ 6/ ב/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית רצ/ 1/ 6/ ב/ 5
מספר: רצ/ 1/ 6/ ב/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ב' ושטח לבניה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןבלקינד שמשון

תיאור המיקום:
גוש: 3938
חלק מחלקה 53 היא חלק מחלקה ארעית מס' 33

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3938חלק53, 76, 121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 6/ ברשל"צשינוי
תוכניתרצ/ 86/ 7/ 1א. איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעליםשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1490. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 815. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/02/2002
קבלת תכנית25/12/2001