תוכנית שה/ מק/ 18

תוכנית שה/ מק/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שה/ מק/ 18
מספר: שה/ מק/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי מ- 3.00 מ' ל- 2.37 מ' להקמת פרגולה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםהבשור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6850חלק80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות14/10/2001תאריך פרסום: 14/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5022. עמוד: 96. שנה עברית: התשסב .