תוכנית שה/ מק/ 19

תוכנית שה/ מק/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית שה/ מק/ 19
מספר: שה/ מק/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד המגרשים 6007 ו- 6008 מגורים ב-2 (מדורגים - משולבים) לבניה מדורגת ומשולבת; הצפיפות לא תעלה על 8 יחידות לדונם. תוגש תכנית פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שהם, רח' קדם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6849חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2000תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4850. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס .