תוכנית שה/ מק/ 21

תוכנית שה/ מק/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שה/ מק/ 21
מספר: שה/ מק/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקלה בקו בנין קדמי מ-5 מ' ל-3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שהם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2001תאריך פרסום: 15/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4972. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2000תאריך פרסום: 04/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4939. שנה עברית: התשסא .