תוכנית שה/ מק/ 22

תוכנית שה/ מק/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית שה/ מק/ 22
מספר: שה/ מק/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין צדדי בין המגרשים מ- 3 מ' ל-0 מ'.
2. מתן אפשרות להעברת זכויות ממגרש למגרש בהסכמת החוכרים.
3. הוספת תנאים להגשת היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי