תוכנית שינוי מתאר תוספת יח"ד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שינוי מתאר תוספת יח"ד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת יח"ד+ הוראות וזכויות בניה+ הנחיות בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:
א. תוספת 2 יח"ד ובסה"כ מ- 2 יח"ד ל- 4 יח"ד בתחום התכנית.
ב. שינוי בקווי בניין צדדים מ- 3.00 מ' ל- 2.00 מ' ועל פי התשריט.
ג. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ד. הגדרת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהדקל

תיאור המיקום:
קואורדינטה מערב 184-000
מזרח - Y
קואורדינטה דרום צפון 142-460
- X

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 200/ א.כפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 718. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/10/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות09/12/2008תאריך פרסום: 09/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5879. עמוד: 1037. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/10/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/12/2007
קבלת תכנית03/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97230/11/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800221/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה