תוכנית 3/ מע/ מק/ 10454/ 5

תוכנית 3/ מע/ מק/ 10454/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 3/ מע/ מק/ 10454/ 5
מספר: 3/ מע/ מק/ 10454/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין - חלוקת קרקע למגרשים, שינוי במספר יח"ד (10 יח"ד במקום 8 יח"ד) למתן לגיטימציה לבנינים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/2000תאריך פרסום: 27/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4905. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. שנה עברית: התשס .