תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 04

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 04
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין למגרש 45/3 למתן לגיטימציה לבית קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2000תאריך פרסום: 07/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4917. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות23/03/2000תאריך פרסום: 23/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4865. שנה עברית: התשס .