תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 06

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 06

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 06
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 06
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין(לפי תשריט) למתן לגיטימציה לבנינים קיימים בלי שינוי בזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17501חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/2000תאריך פרסום: 11/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4892. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. שנה עברית: התשס .