תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 11

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 11
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין למגרש 49/4 למתן לגיטימציה לבנין הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ריינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17530חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2001תאריך פרסום: 07/01/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4948. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות06/03/2000תאריך פרסום: 06/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4861. שנה עברית: התשס .