תוכנית 69/ 01/ 12/ 4

תוכנית 69/ 01/ 12/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 69/ 01/ 12/ 4
מספר: 69/ 01/ 12/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד השטח לבניני צבור (גן ילדים) בהתאם למסומן בתשריט המצורף כולל הבינוי שסומן בו ובתכנית רשום שכונים צבוריים מספר 4/12/1.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/1965תאריך פרסום: 08/06/1965. שנה עברית: התשכה .