תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 14

תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 14
מספר: 8/ מע/ מק/ 4394/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צדדי בחלק הצפוני של המגרש בלבד, ב-3 מ' ל-1.4 מ' לפי קו בנין קיים בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2001תאריך פרסום: 26/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4975. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות20/07/2000תאריך פרסום: 20/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4903. שנה עברית: התשס .