תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 13

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 13
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.חלוקת מגרשים.
ב.הקטנת שטח מגרש מינימלי עד ל- 330 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/08/2000תאריך פרסום: 09/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4909. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. שנה עברית: התשס .