תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 08

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 08

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 08
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 08
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה למגרש 100. גובה חניה עד 5 מ' להחניית מכונה חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2001תאריך פרסום: 26/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4975. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2000תאריך פרסום: 27/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4924. שנה עברית: התשס .