תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 9

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 9
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי למגרש 11/4/2 למתן לגיטימציה לבנין קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1999תאריך פרסום: 04/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4818. שנה עברית: התשס .