תוכנית 9/ מק/ מע/ 6485/ 01

תוכנית 9/ מק/ מע/ 6485/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 9/ מק/ מע/ 6485/ 01
מספר: 9/ מק/ מע/ 6485/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הקרקע למגרשים, הגדרת קווי בנין והפרשת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17468חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. שנה עברית: התשנח .