תוספות לבנין מגורים קיים ותוספת 2 יח"ד , רח' חפץ חיים 52 , זכרון משה

תוכנית 11581

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות לבנין מגורים קיים ותוספת 2 יח"ד , רח' חפץ חיים 52 , זכרון משה
מספר: 11581
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית תוספות לבנין מגורים קיים ותוספת 2 יח"ד חדשות .
2. קביעת בינוי עבור :
א. שינוי משטח שרות לשטח עיקרי בקומות א' ו- ב' על ידי ביטול מדרגות פנים .
ב. תוספת בניה בקומה ב' לשם יצירת 2 יח"ד חדשות ב- 2 מפלסים .
ג. שימוש בחלל גג רעפים למגורים.
3. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 237 מ"ר מתוכם 201 מ"ר שטחים עיקריים ו- 36 מ"ר שטחי שירות.
4. שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.
5. הגדלת מספר הקומות מ- 2 קומות +חלל גג רעפים ל- 3 קומות + חלל גג רעפים.
6. קביעת הוראות בגין אלמנטים לשימור.
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה .
9. קביעת הוראות בגין גדר ומדרגות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחפץ חיים

תיאור המיקום:
שכונת זכרון משה,
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 220/400 לבין 220/425
רוחב בין 632/725 - לבין 632/750
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30070חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2874שינוי יעוד שטח בשכונת אחווה זכרון משה.שינוי
תוכנית2874/ בהתרת שימוש בחלל גג רעפים - שכונת זכרון משהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1737. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3526. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/01/2006
קבלת תכנית20/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה