תוספות להוראות תכנית מתאר

תוכנית ממ/ 9001/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספות להוראות תכנית מתאר
מספר: ממ/ 9001/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת להוראות תכנית מתאר מס' ממ / 9001 / 1 באופן ש
יוסףמגרש מס' 784 לנספח 2 - רשימת המגרשים עליהם חלו
ת הוראות התכנית ההיא לענין מרתפים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר
מגרש 784.
שינוי לתכנית ממ / 9001 / 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8917חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1683. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997.
פרסום להפקדה ברשומות28/08/1997תאריך פרסום: 28/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4562. עמוד: 5374. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1997
קבלת תכנית05/03/1997