תוספת אחוזי בניה בגוש 17122 חלקה 10, סולם

תוכנית ג/ 15273

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת אחוזי בניה בגוש 17122 חלקה 10, סולם
מספר: ג/ 15273
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי באחוזי בניה מותרים
הגדלת תכסית.
ביטול חלק מדרך משולבת.
הגדלת אחוזי בניה המותרים בתוכנית מס' ג/ 11752
קביעת תכליות המותרות בשטח התוכנית המסומן בתשריט.
קביעת הוראות בניה, צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17122חלק109, 12, 30, 32, 50-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 56110. עמוד: 1099. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2005. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4357. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/02/2005
קבלת תכנית06/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601027/03/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005