תוספת בניה בחזית אחורית - שכונת שפירא

תוכנית 23/ מק/ 2013

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת בניה בחזית אחורית - שכונת שפירא
מספר: 23/ מק/ 2013
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר בניית תוספת בחזית אחורית במקום תוספת בחזית קידמית
כפי שהיה קיים לפי תכנית בינוי מדגם פולירון,
תיקון לתב"ע 23/ במ/ 60/ 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39633חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ במ/ 60/ 2שכונת שפירא-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2003תאריך פרסום: 07/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5145. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2002תאריך פרסום: 08/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5100. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200107515/01/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102223/04/2002