תוספת בניה בסמטת שלוש 4

בקשה ועדה מקומית 3584/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה בסמטת שלוש 4
מספר: 3584/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"לאשר פטור מהסדר חניה באישור הוועדה המחוזית בהתבסס על מצבם הכלכלי הקשה של המבקשים והואיל ומדובר בסמטה צרה והמקום אינו מתאים וראוי לחניה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלוש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7041חלק14
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4425/09/2005