תוספת בניה בקומת כניסה של בנין לשם הרחבת יחידת דיור, רמות, המשוררת זלדה 16

תוכנית 9106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה בקומת כניסה של בנין לשם הרחבת יחידת דיור, רמות, המשוררת זלדה 16
מספר: 9106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת בנוי לתוספת בניה בקומת הכניסה של הבנין, לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת בו, בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
2. הגדלת שטחי הבניה המירביים מ- 238.57 מ"ר שטח עיקרי ל- 262.61 מ"ר שטחים עיקריים ו- 78.85 מ"ר שטחי שירות.
3. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
4. שינוי דרוג הבנין המאושר והמחייב בשטח החלקה עפ"י התכנית מס' במ/4192 א' וקביעת דרוג הבנין בהתאמה לבנין הקיים בשטח ובהתאם לנספח הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהמשוררת זלדה

תיאור המיקום:
שכונת רמות 06
שטח בין קואורדינטות אורך 217/660 - 217/680
לבין קואורדינטות רוחב 636/690 - 636/650
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30732חלק88
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 4192/ אשכונת רמות 06 שינוי לתכנית מס' 4192 .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 942. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית08/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2006. עיתון: ידיעות אחרונות.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1893.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/02/2005
קבלת תכנית15/02/2005