תוספת בניה הרחבות דיור

בקשה ועדה מקומית 3614/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה הרחבות דיור
מספר: 3614/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגורי ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6983חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1205תכנית מפורטתץ מס' 1205היתר בניה
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםהיתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 2230תכנית מס' 2230היתר בניה
תוכניתתא/ 312תכנית מס' 312היתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5306/11/2006