תוספת בניה - הקטנת תקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3636/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה - הקטנת תקן חניה
מספר: 3636/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור בקשה לבניית דירת גג בבנין מגורים לשימור בן 4 קומות מלאות צמודות קרקע מעל קומת מרתף, בניגוד להוראות תכנית השימור תא/ 2650/ ב המופקדת, לפי סעיף 97ב' לתקנות התכנון והבניה, כפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6909חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה17/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות96517/09/2007