תוספת זכויות בניה בבית אהובה עטר בתל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת זכויות בניה בבית אהובה עטר בתל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 229
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה בדיעבד לבנייה קיימת של היחידה
המערבית במבנה דו-משפחתי בתל-מונד.

עיקרי ההוראות:
א. הגדלת זכויות הבניה לשטח עיקרי מ-166.76 מ"ר(40%) ל-206.02 מ"ר (64%) ליחידה המערבית במבנה דו משפחתי עפ"י הקיים.
ב.קביעת תנאים והוראות לבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהנורית

תיאור המיקום:
רחוב הנורית פינת הסביון תל-מונד.
השכונה היא שכונה של בתים צמודי קרקע
בחלק הצפון מזרחי הגובל עם רחוב הסביון
והכביש למושב חירות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ אתל מונדכפיפות
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4689. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/04/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3821. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/07/2008
קבלת תכנית25/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה